Thiết kế chưa có tên (3)

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.