VHP GROUP VỚI THƯƠNG HIỆU LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Vhp-group-voi-thuong-hieu-lanh-dao-trong-ky-nguyen-so1

Nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho các Doanh nhân trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu lãnh đạo doanh nghiệp. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm văn hóa thể thao Phú Sơn tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Thương Gia phối hợp với VHP GROUP; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình hội thảo, với chủ đề:Thương hiệu Lãnh đạo Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Read More